تاريخ روز : دوشنبه 13 مرداد 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه دی

  

درباره ما 

 

معرفی شرکت بیمه دی

شــركت بيمه دي پس از اخــذ مجوز پذيره نويسي از بيمــه مركزي ايران و رعايـــت تشريــفات قانــوني، در تاریخ 1383/12/03 تحــت شماره 241511 در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران ثبت گرديد.

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه:

1-انــجام عمليات بيمه‌اي مستقيم در انواع رشته‌هاي بيمه زندگــي و غير زندگــي براساس پروانه‌هاي فعــاليت صـــادره از ســوي بيمه مركزي ايران.

2- تحصيل پوشش­ هاي بيمه‌هاي اتكائي در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادره.

3- قبول بيمه‌هاي اتكائي از صندوق بيمه محلي، منطقه‌اي و يا بين‌المللي بصورت متقابل درمحدوده مورد تائيد بيمه مركزي ايران

4- سرمايه‌گذاري از محل سرمايه و ذخائر و اندوخته‌هاي فني و قانوني در چهارچوب ضوابط مصوب شوراي‌عالي بيمه.

ترکیب سرمایه:

محل افزایش سرمایه

تاریخ افزایش سرمایه

سرمایه قبلی

(میلیون ریال)

مبلغ افزایش سرمایه

(میلیون ریال)

سرمایه جدید

(میلیون ریال)

درصد افزایش سرمایه

آورده نقدی سهامداران

1387/12/19

200,000

105,361

305,361

53%

آورده نقدی سهامداران

1389/06/30

305,361

305,361

610,723

100%

مطالبات حال­ شده و آورده نقدی سهامداران

1393/08/05

610,723

1,889,276

2,500,000

309%

وضعیت سهام:

وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

آمار معاملات طی سال

پایان سال مالی

سال مالی منتهی به

متوسط حجم معاملات

ارزش سهام معامله شده

(میلیون ریال)

تعداد روزهای باز بودن نماد

تعداد روزهایی که نماد معامله شده است

ارزش بازار

(میلیون ریال)

قیمت سهم

(ریال)

سرمایه

(میلیون ریال)

29/12/1391

896.896

333.753

140

140

1.619.638

2.652

610.723

29/12/1392

3.341.788

499.793

64

64

1.415.656

2.318

610.723

29/12/1393

17.876.988

609.415

58

58

3.185.000

1.274

610.723